REGRES UBEZPIECZENIOWY – CO TO ZNACZY?

REGRES UBEZPIECZENIOWY – CO TO ZNACZY?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie, do którego prawo ma zakład ubezpieczeń. Polega ono na żądaniu od sprawcy wypadku czy kolizji zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone osobie poszkodowanej. Prawo do regresu jest uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z art. 43 tej ustawy dowiesz się, że zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli sprawca:

  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa,
  • nie miał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym – wyjątek stanowią przypadki, w których chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia, a także pościg za osobą, która popełniła przestępstwo,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • wyrządził szkodę umyślnie.

Ubezpieczyciel ma prawo do regresu w ściśle określonych przypadkach.Przeczytasz o nich różnisz w artykule o sytuacjach w których nie otrzymasz odszkodowania. Regres ubezpieczeniowy może mieć wyłącznie charakter pieniężny i nie może być skierowany do spadkobierców ubezpieczonego, jeśli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci poszkodowanego.

REGRES TYPOWY I NIETYPOWY

Wyróżnia się dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego: typowy, który nazywany jest właściwym i nietypowy, nazywany niewłaściwym. Z typowym mamy do czynienia wtedy, kiedy sprawcą jest osoba trzecia, a z nietypowym wówczas, gdy sprawcą jest sam ubezpieczający. Żeby wyjaśnić ci znaczenie obu rodzajów regresu, posłużymy się przykładami.

  • Załóżmy, że sąsiad zalał twoje mieszkanie. Zwracasz się zatem do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę na 20 tys. złotych, ale otrzymałeś 16 tys., czyli tyle, ile wynosi suma ubezpieczenia. Pozostałych 4 tysięcy możesz się domagać od sąsiada i najczęściej będzie to wymagało wytoczenia sprawy sądowej. W tym przypadku masz do czynienia z regresem typowym.
  • Parkując, kierowca uszkodził twój pojazd. Kiedy zauważył, że spowodował szkodę, uciekł z miejsca zdarzenia. Jego tożsamość została ustalona przez policję. Odszkodowanie otrzymasz od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł on umowę, ale następnie ubezpieczyciel zwróci się do niego o zwrot tych środków. Tutaj mowa o regresie nietypowym.
REGRES UBEZPIECZENIOWY – JAK SIĘ BRONIĆ?

Pamiętaj że masz możliwość zakwestionowania decyzji ubezpieczyciela i dochodzenie swoich roszczeń, nawet towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest nieomylne i może popełnić błąd. To, że otrzymałeś wezwanie do zwrotu wypłaconego świadczenia, nie oznacza, że na pewno będziesz musiał zwrócić kwotę. Możesz się bronić, ale tylko w przypadku, gdy masz do tego uzasadnione podstawy. Warto w tej sytuacji udać się do specjalistów, którzy fachowym okiem spojrzą na sprawę.
Więcej informacji na temat możliwej obrony przed regresem ubezpieczeniowym przeczytasz w następnym artykule.