Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.gwarant-odszkodowania.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.gwarant-odszkodowania.pl jest Gwarant Tomasz Zwoliński z siedzibą w Siedlcach ul.Piłsudskiego 80, 08-110 Siedlce, NIP: 8212540834, REGON: 362378206.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.gwarant-odszkodowania.pl jest dla Firmy szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod adresem e-mail biuro@gwarant-odszkodowania.pl.

Dane przekazane Firmie przez użytkowników

Gwarant Tomasz Zwoliński. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Firmie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w Gwarant Tomasz Zwoliński zbiera od użytkowników dane osobowe, Firma pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w zakresie

udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;

realizacji zamówień usług i produktów;

marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem propozycji;

udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika;

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje handlowe

Gwarant Tomasz Zwoliński nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Gwarant Tomasz Zwoliński stosownego oświadczenia. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności

Gwarant Tomasz Zwoliński może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.gwarant-odszkodowania.pl