Odszkodowanie za śmierć bliskiego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za śmierć bliskiego w wypadku komunikacyjnym

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w różnych okolicznościach – wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy innego, nieszczęśliwego zdarzenia. Niezależnie od przyczyn, nagła, przedwczesna śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedią. Jedno z najbardziej bolesnych i trudnych przeżyć, jakich możemy doświadczyć, a które wywołuje negatywne konsekwencje zdrowotne, jak również materialne. Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci. Najlepiej jednak zrobić to tak szybko jak to możliwe.

Warto ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiego bo choć żadne pieniądze nie przywrócą życia ukochanej osobie, odszkodowanie rekompensuje doznaną krzywdę – tę psychiczną, jak i tę materialną. Finansowa rekompensata za śmierć bliskiego to pieniądze, jakie:

  • Pozwolą rodzinie żyć godnie, na dotychczasowym bądź zbliżonym poziomie egzystencji. W szczególności jeżeli zmarły wnosił dotąd lub mógł wnosić w przyszłości wkład finansowy do gospodarstwa domowego, a jego śmierć mogła wpłynąć na znaczne lub całkowite uszczuplenie domowego budżetu.
  • Rodzina zmarłego może przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia ( .jeśli zmarły przed śmiercią był poddawany leczeniu, które miało uratować jego życie) oraz koszty pochówku (szczegółowo opisujemy je poniżej).
  • Rodzina zmarłego może przeznaczyć na koszty leczenia własnego, np. na niezbędną pomoc psychologa, który pomaga uporać się po krzywdzie, jaką jest śmierć ukochanej osoby.

Podsumowując, odszkodowanie za śmierć to pieniądze, jakie pomogą odnaleźć się bliskim zmarłego w tej zupełnie nowej i niezwykle trudnej sytuacji. Nietrudno wyobrazić sobie los osób tak nagle pozostawionych bez finansowego wsparcia lub narażonych na ponoszenie dodatkowych kosztów. Często to właśnie takie zdarzenia są pierwszym krokiem do wpadnięcia w spiralę długów i poważne kłopoty finansowe. Chcąc się przed nimi ustrzec, warto więc ubiegać się o pieniądze należne za śmierć osoby bliskiej.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może ubiegać się każdy, kto taką osobę stracił. Zazwyczaj po odszkodowanie zgłaszają się najbliżsi krewni zmarłego: rodzice, dzieci czy rodzeństwo. Warto jednak wiedzieć, że również dalsi krewni, np. wnuki, wujostwo czy dziadkowie, oraz inne osoby, które ze zmarłym łączyła bardzo bliska więź emocjonalna, mogą ubiegać się o przysługujące im zadośćuczynienie.

Co przysługuje z tytułu wypadku śmiertelnego?

Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

Zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje poniesione:

  • koszty leczenia powypadkowego zmarłego,
  • koszty pogrzebu – zalicza się do nich m.in. koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy zmarłego. W ustaleniu wysokości odszkodowania pod uwagę bierze się:

wkład materialny (finansowy, rzeczowy), jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego, np. comiesięczną pensję przeznaczoną na różnorodne cele związane z utrzymaniem,

wkład niematerialny, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, opiekę nad chorym, wychowywanie dzieci itp.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby. Jest to odszkodowanie przyznawane za: ból, cierpienie, poczucie straty, osamotnienie, uszczerbek więzi emocjonalnych, nadszarpnięcie prawa do życia w rodzinie oraz do miłości, problemy psychiczne.

Na wysokość zadośćuczynienia główny wpływ ma stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym a osobą ubiegającą się o odszkodowanie. Im bliższy stopień pokrewieństwa bądź im silniejsza więź, tym wyższa może być kwota odszkodowania.

Renta

Świadczenie to jest dodatkową, wypłacaną regularnie co miesiąc (lub w innych odstępach czasu bądź jednorazowo – w zależności od indywidualnych ustaleń) rekompensatą pieniężną, przyznawaną:
oprócz wymienionych powyżej typów odszkodowania,
osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci, rodzice),
osobom, którym zmarły regularnie dostarczał środki do życia,
niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS (renty rodzinnej, renty rodzinnej powypadkowej,
jednorazowego odszkodowania bądź innych świadczeń).

Na wysokość renty wpływ mają m.in. dochody zmarłego oraz ta ich część, którą przeznaczał on na rzecz rodziny lub osób bliskich.

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania na drodze sądowej?

W przeciwieństwie do zwykłej ugody pozasądowej z ubezpieczycielem, występując o odszkodowanie w sądzie mamy nieporównywalnie większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania. Posiadamy także perspektywę odwołania się od decyzji. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ z reguły odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta uzyskane drogą ugody są wielokrotnie niższe do tego, co poszkodowany powinien faktycznie otrzymać. Zapewnienia ubezpieczyciela, iż kwota proponowana w ugodzie jest „kwotą ostateczną”, maksymalną, jaką jest on w stanie wypłacić, są często bardzo dalekie od prawdy. Odszkodowania przyznawane przez sąd są natomiast niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty, jaką początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel.