Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Opłacając obowiązkowe ubezpieczenie OC, kierowcy mogą być pewni, że w razie spowodowania szkody komunikacyjnej, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami polisy. Jest jednak szereg sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia przekazania pieniędzy. Może również domagać się, aby to sprawca wypadku wziął na siebie koszty zadośćuczynienia. Jasne jest że każda polisa ma swoje zasady, z którymi należy zapoznać się przed jej zakupem. Są jednak kwestie, jednakowe w większości polis. Oto najważniejsze 

Brak odpowiedzialności ze względu na niską wartość szkody

Wysokość szkody, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, nazywana jest franszyzą integralną. Wiele towarzystw decyduje się na jej umieszczenie w zamian za obniżenie wysokości składki na polisie. W praktyce oznacza to, że jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się np. od 500 zł, a wartość szkody oszacowana została np. na 450 zł, to w takim przypadku sprawa może zakończyć się odmową wypłaty z ubezpieczenia OC.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub celowe wyrządzenie szkody

W takiej sytuacji strona poszkodowana w wypadku oczywiście otrzyma świadczenie od ubezpieczyciela sprawcy, jednak towarzystwo będzie domagało się od nas pokrycia kosztów odszkodowania. W prawie ubezpieczeniowym zjawisko to określane jest jako regres ubezpieczenia. Kierujący, który uszkodził auto pod wpływem, nie może również liczyć na żadne odszkodowania z tytułu ubezpieczenia dodatkowego. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania również wówczas, gdy stwierdzi, że szkoda została spowodowana na skutek umyślnego działania, a sprawca był świadomy skutków zdarzenia.

Brak ważnego badania technicznego

Pojazd bez aktualnych badań technicznych nie ma prawa poruszać się po drodze publicznej. Jednak sam brak badania nie zawsze musi być przyczyną odmowy wypłaty. Należy najpierw wykazać, stan techniczny pojazdu był bezpośrednią przyczyną powstania szkody lub mógł się do niej przyczynić. Dopiero wówczas nieaktualny przegląd staje się przesłanką do odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy

Wyrządzenie szkody na terenie, którego nie obejmuje zakres polisy OC

Każda polisa ubezpieczenia komunikacyjnego (także OC) ma określony zakres terytorialny. Poza nim odpowiedzialność ubezpieczyciela za spowodowaną szkodę nie występuje. Jeśli więc umowa obowiązuje np. na terenie Unii Europejskiej, a zdarzenie miało miejsce w kraju, który nie należy do Wspólnoty. Próby wyegzekwowania zadośćuczynienia będą bezskuteczne. Większość ubezpieczycieli oferuje kilka wariantów polisy z podziałem na strefy terytorialne. W zależności od kierunku planowanych podróży zagranicznych warto wybrać pakiet z odpowiednio szerokim zakresem terytorialnym. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące terytorium do którego się wybieramy.

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia

Ucieczka się z miejsca wypadku lub szkody pociąga za sobą podobne skutki jak zdarzenie spowodowane pod wpływem alkoholu czy środków psychoaktywnych. Również w tym przypadku, po odnalezieniu sprawcy przez policję, będzie on zobowiązany pokryć koszty odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez ubezpieczyciela. Opuszczenie miejsca zdarzenia naraża również na odpowiedzialność karną, dlatego jest to najgorsze możliwe wyjście z sytuacji.

Kwota odszkodowania przekracza wysokość sumy gwarancyjnej

Następnym przypadkiem, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania będzie sytuacja, w której jego kwota przekracza wysokość gwarantowanej sumy OC. Chodź górny limit świadczeń jest z reguły wysoki, to w sytuacji gdy w zdarzeniu poszkodowanych jest wielu, a obrażenia są poważne, łączna kwota odszkodowań może przewyższać wysokość sumy gwarancyjnej

Co więc robić w sytuacji gdy odmówiono nam wypłaty odszkodowania?

Przysługuje nam prawo do odwołania od decyzji o nie wypłaceniu odszkodowania. W praktyce jednak trzeba przygotować się na długotrwałe i trudne postępowanie, wymagające odpowiedniego przygotowania oraz umiejętności dochodzenia swoich racji. Bardzo często, nawet uzyskanie pozytywnej decyzji nie likwiduje całkowicie szkody, ze względu na czas, jaki upłynął od zdarzenia. Właśnie dlatego, warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która pomoże nam, kiedy ubezpieczyciel  odmówi wypłaty odszkodowania OC.