Jak długo po wypadku drogowym można ubiegać się o odszkodowanie?

Jak długo po wypadku drogowym można ubiegać się o odszkodowanie?

W polskim prawie o odszkodowanie za wypadek i zadośćuczynienie można się ubiegać aż do upłynięcia terminu przedawnienia. Termin wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Termin też może jednak trwać 20 lat w sytuacji, gdy szkoda na osobie została wyrządzona w drodze czynu przestępczego. Aby móc skutecznie skorzystać z wydłużonego terminu przedawnienia w praktyce, wyrządzona szkoda musi spowodować śmierć poszkodowanego bądź też uszczerbek zdrowia trwający powyżej 7 dni. Z terminu tego mogą korzystać oczywiście osoby bliskie zmarłego w wypadku.

Terminy przedawnienia zostały uregulowane w art. 442 KC 
Roszczenia odszkodowawcze, które przysługują poszkodowanemu to:
 • zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, odpłatnej rehabilitacji itp.;
 • zwrot utraconego dochodu;
 • zwrot kosztów związanych z naprawą mienia;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zobacz wzór dokumentu: oraz cierpienie fizyczne i psychiczne;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb, płatna w przypadku długotrwałego leczenia, rehabilitacji czy konieczności korzystania z pomocy i opieki innych osób, np. czynności pielęgnacyjno- higieniczne, pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów itd.
 • renta wyrównawcza przysługująca osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, a przez to jej dochody uzyskiwane po wypadku uległy zmniejszeniu;
 • renta przyznawana z powodu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniesie osoba nam bliska, wówczas możemy wnioskować o:

 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • prawo do renty
 • zwroty kosztów, np. pogrzebu
 • stosowne odszkodowanie, jeśli w wyniku śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

W przypadku małoletniego sytuacja wygląda korzystniej. Może on ubiegać się o należne mu odszkodowanie za wypadek także po upływie 2 lat od uzyskania pełnoletności. Przy czym nie ma już w tym wypadku znaczenia, czy wyrządzona szkoda była następstwem działania przestępczego.